0

מבצע ימי גלישה חינם

תנאי שימוש בשירות Keepgo Fi

1. השירות שירות Keepgo Fi

מאפשר גישה אלחוטית לגלישה באינטרנט למצטרפיםו לשירות Keepgo Fi והשכירו נתב ייעודי ליעד בחו"ל , בו קיימת רשת פעילה באופן קבוע המאפשרת גלישה של עד 8 משתתפים בו זמנית.

השירות מאפשר חיבור לרשת האלחוטית של המודם בהתאם לפרטי החבילה.

לקוחות השירות
כל נרשם לשירות יאסוף (בשכירות) של המודם הייעודי בנקודת האיסוף המפורטת במיקום הרצ"ב:

.ליד סוכנויות השכרת הרכב WeMakeIt בנתב''ג בטרמינל 3 קומה 1 בדלפק

איך להגיע? להלן מפת ההגעה לנקודת הקבלה/החזרה:

2. רישום לשירות והפעלתו

2.1. על מנת להשתמש בשירות נדרש לבחור חבילת גלישה.

2.2. כל יום שימוש בעלות כפי שרשום בחבילת גלישה.

2.2.1. גלשיה במהירות מרבית כפי שרשום בחבילת גלישה ליום (יום נחשב החל מ 24:00 בלילה ). בחריגה מהירות הגלישה תאט.

2.2. התשלום בגין השירות ייגבה במלואוי בין אם נעשה שמוש בשירות ובין אם לא ובין אם עשה שמוש חלקי בשירות.

2.3. השירות יהיה זמין לאחר ביצוע התשלום בכרטיס אשראי בלבד ובמדינות כפי שרשום בחבילת גלישה.

ביטול העסקה יתאפשר עד לכניסת הלקוח לאיזור ההמראות.

3. זמינות והיעדר אחריות

3.1. השירות הינו שירות המבוסס על טכנולוגיית ESIM המתחברת לרשת תקשורת בחו"ל ומבצעת גלישה על גבי רשת 3G או 4G, תלוי ברשת אליה מתחבר הגולש שהצטרף לשירות.

3.2. השירות הינו בכפוף לאפשרויות הטכנולוגיות הקיימות בחו"ל, כפי שיהיו מעת לעת.

3.3. השירות נשוא תנאי שימוש אלה וכל תוכנה הקשורה לשירות, מסופק As Available | As Is ­  במצבם כפי שהוא. Keepgo אינה יוצרת כל מצג והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת, כי השירות יתאים לדרישות המנוי, יסופק ללא הפרעה, בזמן, או ללא פגמים וטעויות.

3.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, Keepgo או כל ספק או גוף קשור או כל מי מטעם Keepgo, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ישירים או עקיפים, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, ספציפיים, אקראיים, חסימה או אי חסימה של אתר כלשהוא במסגרת השירות, או עוגמת נפש, ולא תישא בפיצויים כלשהם לרבות בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, עגמת נפש וכל הפסד או נזק כספי אחר, הנובעים או קשורים בשמוש או באי יכולת השימוש בשירות; של מעשה ו/או מחדל של צד ג' כלשהם )כגון ספקית האינטרנט( לרבות תקינות ואיכות השרות או הציוד המסופק על ידם או כל נזק או אובדן או הפסד שיגרמו למנוי כתוצאה מהאמור.

3.5. איכות הגלישה ברשת האינטרנט בזמן השהייה בחו"ל והן בכל מקום אחר בו הרשת זמינה, עשויה להשתנות בעת השימוש בשירות. המנוי פוטר את Keepgo מאחריות לכל נזק או אי נוחות העשויים להיגרם לו או לצד שלישי כלשהו, בגין השימוש בשירות.

4. הצהרות והתחייבויות המנוי

4.1. אתה מתחייב לעשות שימוש בשירותים אך ורק למטרות שימוש אישי, לך לבני משפחתך, לבאי ביתך או לעובדיך.

4.2. אתה מתחייב שלא לעשות שימוש וכן לא תרשה לאחר לעשות שמוש בשירות או בציוד למטרה בלתי חוקית, או באופן הגורם מטרד, הפרעה, עוולה או פגיעה ברשת או בשירות, או בציוד וכן אתה מתחייב שלא תמנע או תשבש, במעשה או במחדל, את שימושו של משתמש אחר בשירות.

4.3. אתה מתחייב לפצות או לשפות את Keepgo בגין כל אובדן, הוצאה, נזק שיגרמו לה או לצד ג' כלשהו, עקב מעשה או מחדל שלך או של מי מטעמך בקשר עם השירותים נשוא תנאי שמוש אלה.

4.4. השימוש בשירות נעשה על אחריותך הבלעדית. אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לך הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש בשירות.

4.5. אתה תשפה את Keepgo בגין כל שימוש לרעה בשירות בגינו תינזק Keepgo.

5. כללי

5.1 Keepgo רשאית לעדכן את תעריפי עלות הגלישה השירות בכל עת, בפרסום או במסירת הודעה למנוי מראש. במקרה כזה יהיה המנוי רשאי להודיע לבזק בהודעה מראש, על רצונו בביטול השירות.

5.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי­התאמה כלשהי בין הוראות תנאי שימוש אלו לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין.

5.3. רישומי Keepgo ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לשירות.

למען הסר ספק מובהר כי Keepgo רשאית לשנות את תנאי השירות מעת לעת , בכל עת, בפרסום/מסירת הודעה למנוי מראש. זכויות היוצרים, ה"לוגואים", הסימנים המסחריים­הם רכושה הבלעדי של Keepgo ? ואין לראות במידע ובשירות המסופק כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של Keepgo .

5.4. אין להעתיק או לפרסם את דפי אתר השירות במלואם או בחלקם או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של Keepgo

6. הודעות

כל הודעה שתשלח Keepgo למנוי שנשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני תחשב כאילו הגיעה למנוי שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה.

הצהרה והתחייבות:

אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי ואני מסכים לכל האמור בטופס ומתחייב לפעול על פיו ולשלם בגין השירות והציוד כאמור לעיל, בהתאם לתעריפים שיחולו מעת לעת.

ת"ז __________________ שם __________________ כתובת מלאה __________________
טלפון נייד __________________ חתימה __________________
במקרה של אישיות במקרה של אישיות משפטית אחרת כגון חברה, עמותה וכו' יש לחתום גם על האמור כדלקמן:
הנני מורשה ומוסמך להזמין השירותים כמפורט בטופס זה בשם האישיות המשפטית האחרת המצוינת בראש מסמך זה:
תפקיד __________________ שם __________________ חתימה וחותמת התאגיד __________________